Heerlijk Buiten

Beleid

Missie en doelstelling
Het recreatieschap Rottemeren wil binnen de begrenzing van haar werkingsgebied (maar wellicht ook daarbuiten) de bestaande recreatiegebieden beheren en een trekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Dit om de bewoners van de Rotterdamse en Zoetermeerse regio goede en voldoende mogelijkheden voor de openluchtrecreatie te bieden in een aantrekkelijke natuurlijke en landschappelijke omgeving. 

Het hoofddoel is om een brede groene corridor te maken van Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart tussen de gebieden die nu of in de toekomst zullen verstedelijken, gebruikt worden voor glastuinbouw en andere bedrijven. In 1998 heeft het schap een nieuwe begrenzing van het werkingsgebied vastgesteld waardoor polders als de Eendragtspolder, de Tweemanspolder, de Rottezoom en de Wilde Veenen hier ook binnen vallen.

Om de recreatieve attractiewaarde van het Rottemerengebied op peil te houden wordt zoveel mogelijk ingesprongen op de ontwikkeling in het wensenpatroon van de recreant. Initiatieven van gebruikersgroepen worden positief benaderd. Naast de recreanten kunnen nog andere groepen als klant worden gezien: ondernemers en omwonenden.

Willem-Alexander Baan

Financiën
De beheerslasten van het schap worden deels gedekt uit erfpachtopbrengsten van commerciële voorzieningen. Het resterende deel (het exploitatietekort) wordt opgebracht door de deelnemers.

Gebiedsbeheer
Recreatieschap Rottemeren werkt sinds 2017 samen met Staatsbosbeheer die o.a. het volledige beheer van de recreatiegebieden uitvoert. Bij delen van het recreatiegebied, zoals het Koornmolengat, is de beheersdoelstelling gericht op natuurontwikkeling en natuurbehoud. Sommige van deze gebieden worden door Natuur- en Vogelwacht “Rotta” op uitstekende wijze beheerd. Het recreatieschap streeft er naar om meer natuurgebieden door derden, waaronder vrijwilligers, te laten beheren. Het schap vindt de betrokkenheid die daarmee ontstaat tussen gebruikers en het gebied van groot belang.

Commerciële voorzieningen zijn essentiële onderdelen van het Rottemerengebied. Problemen bij ondernemers doen zich doorgaans niet van de ene op de andere dag voor. Communicatie tussen ondernemers en het schap kan het mogelijk maken goed in te springen op mogelijke toekomstige problemen.

Download de kaart met het werkingsgebied

Download het schapsplan Rottemeren 2030. De notitie "Ruimte voor een groen-blauwe toekomst", is hier binnenkort te lezen.