Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2017vijf maal. Deze vergaderingen zijn besloten.

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstrekenvergadert in 2017drie keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Huis van de Stad te Gouda (Burgemeester Jamesplein 1).De vergaderdata voor 2017 zijn als volgt:

9 maart 15:00 uur (extra t.b.v. benoeming plaatsvervangend voorzitter)
6 juli 15:00 uur
7 december 15:00 uur

Hieronder vindt u de stukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur in 2016:

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 8 december 2016.

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur
  belegvel samenstelling bestuur
 3. Besluitenlijsten vergaderingen 6 oktober en 10 november 2016
  Besluitenlijst 6 oktober
  Besluitenlijst 10 november
 4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  Overzicht ingekomen stukken en mededelingen
 5. Najaarsrapportage 2016 en 3e begrotingswijziging 2016
  belegvel Najaarsrapportage 2016
  Najaarsrapportage 2016
 6. Dekking beheerkosten wandelknooppuntennetwerk Gouwe Wiericke
  belegvel Dekking beheerkosten
 7. Krediet financiering renovatieEssenkade - Stichting Heemtuin Goudse Hout
  belegvel Krediet financiering Essenkade
 8. Tripartiete overeenkomst Groenalliantie-Staatsbosbeheer-provincie Zuid-Holland
  belegvel Tripartiete overeenkomst
 9. Financieringsovereenkomst Groenalliantie-provincie Zuid-Holland
  belegvel Financieringsovereenkomst
 10. Afronding onderhandelresultaat Alphen aan den Rijn
  belegvel Onderhandelresultaat
 11. Mandaat- en volmachtbesluit Staatsbosbeheer
  belegvel Mandaat- en volmachtbesluit
 12. Advies gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen
  advies GAC RP
 13. Uitvoeringsplan en Investeringsagenda 2016-2021
  belegvel Uitvoeringplan en Investeringsagenda
 14. Projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
  belegvel Projecten RP
 15. Toelichting op schetsontwerp en advies gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard
  toelichting op schetsontwerpen
  advies GAC KW
 16. Schetsontwerp Krimpenerhout
  belegvel schetsontwerp Krimpenerhout
 17. Schetsontwerp Loetbos
  belegvel schetsontwerp Loetbos
 18. Schetsontwerp MTB-routes
  belegvel schetsontwerp MTB-routes
 19. Investering speelpolders Krimpenerwaard
  belegvel Investering speelpolders KW
 20. Programmeringsbudget speelpolders Krimpenerwaard
  belegvel Programmeringsbudget speelpolders KW
 21. Communicatie richting gemeenteraden
 22. Rondvraag en sluiting

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 6 oktober 2016.

 1. Opening
 2. Besluitenlijst vergadering 23 juni 2016
  Besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 4. Benoeming accountant
  Belegvel: Benoeming accountant
 5. Normenkader rechtmatigheid 2016
  Belegvel: Normenkader rechtmatigheid 2016
 6. Realisatieovereenkomst inzake modernisering daghaven Twaalfmorgen
  Belegvel: Realisatieovereenkomst
 7. Uitbreiding wandelroutenetwerk Zuidplas
  Belegvel: Uitbreiding wandelroutenetwerk Zuidplas
 8. Haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes
  Belegvel: Haalbaarheidsonderzoek
 9. Rondvraag en sluiting

___________________________________________________________________________________

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 23 juni 2016.

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur
  Belegvel: Samenstelling bestuur
 3. Besluitenlijst vergadering 16 december 2015
  Besluitenlijst

Geheim deel

 1. GEHEIM

Regulier deel

 1. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 2. Jaarstukken 2015 Groenalliantie
  Belegvel: Jaarstukken 2015
  Bijlage: Jaarstukken 2015
 3. 2e Begrotingswijziging 2016 Groenalliantie
  Belegvel: 2e Begrotingswijziging 2016
 4. Programmabegroting 2017 Groenalliantie
  Belegvel: Programmabegroting 2017
  Bijlage: Programmabegroting 2017
 5. Benoeming lid gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard
  Belegvel: Benoemingsbesluit
  Bijlage: Aanbeveling van gemeenteraad
 6. Krediet realisatie toegangsbrug Reeuwijkse Hout
  Belegvel: KredietBijlage 1: Tekening
  Bijlage 2: Krantenartikel
  Bijlage 3: Brief aan Green
 7. Aanvullend krediet kanoroutenetwerk Krimpenerwaard
  Belegvel: Aanvullende financiering
 8. W.v.t.t.k.
 9. Rondvraag/sluiting

Hieronder vindt u de stukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur in 2015:

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 16 december 2015.

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur
  Belegvel
 3. Besluitenlijst vergadering 28 oktober 2015
  Besluitenlijst

geheim gedeelte

 1. GEHEIM
 2. GEHEIM

regulier gedeelte

 1. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  Overzicht ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 2. Najaarsrapportage 2015 en 2e begrotingswijziging 2015
  Belegvel
  Najaarsrapportage 2015
  2e begrotingswijziging 2015
 3. 1e begrotingswijziging 2016
  Belegvel
  1e begrotingswijziging 2016
 4. Bespreken advisering gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard inzake kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
  Aanbiedingsbrief
  Advies
 5. Bespreken advisering gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen inzake kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
  Aanbiedingsbrief
  Advies
 6. Strategische communicatie
  Bespreekmemo
 7. Bestuursovereenkomst
  Belegvel
 8. Rondvraag en sluiting

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 28 oktober 2015.

 1. Opening
 2. Besluitenlijst vergadering 2 juli 2015
  Besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  Overzicht ingekomen stukken en mededelingen
 4. Openingsbalans Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2015
  Belegvel
  Openingsbalans
 5. Normenkader 2015 / Aanwijzing accountant
  Belegvel
 6. Dienstverleningsovereenkomst met Provincie Zuid-Holland 2016
  Belegvel
  Dienstverleningsovereenkomst 2016
 7. Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
  a. Uitvoeringsplan Krimpenerwaard fase II
  Belegvel
  Uitvoeringsplan
  b. Inversteringsagenda 2015-2020
  Belegvel
  Investeringsagenda
 8. Uitvoeringsplan kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen
  Belegvel
 9. Krediet Transitie beheeropgave
  Belegvel
 10. Digitale verzending vergaderstukken
  Belegvel

Geheim deel

 1. GEHEIM
 2. GEHEIM

Vervolg regulier deel

 1. Rondvraag en sluiting

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van deGroenalliantie Midden-Holland en omstreken op 2 juli 2015.De stukken kunnen op verzoek worden toegezonden.

 1. Opening
 2. Samenstelling Bestuur
  - voorstel
  - bijlage 1 en 2
 3. Besluitenlijst vergadering 16 februari 2015
  - besluitenlijst

Geheim deel

 1. Besluitenlijst geheim deel vergadering 16 februari 2015 en werkconferentie AB
 2. Uittreding Alphen aan den Rijn

Vervolg regulier deel

 1. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  - overzicht en mededelingen
  - ingekomen stukken
  - bijlage
 2. Jaarrapportage Groenalliantie 2014
  - belegvel
  - jaarrapportage
 3. Programmabegroting 2016
  - zienswijzen
  - belegvel
  - programmabegroting
 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling
  - belegvel
  - wijzigingsbesluit
  - toelichting wijzigingsbesluit
  - geconsolideerde GR
 5. Bekrachtiging benoeming leden gebiedsadviescommissies
  - belegvel
 6. Werkbudget gebiedsadviescommissies KW en RP
  - belegvel
  - financieel belegvel
 7. Grondaankoop twee percelen bij recreatiegebied Loetbos
  - belegvel
  - kaart
  - financiele paragraaf
 8. Rondvraag en sluiting

AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 16 februari 2015.

Regulier deel

 1. Opening
 2. Besluitenlijst vergadering 18 december 2014
  - besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  - overzicht en mededeling
  - ingekomen stuk 1
  - ingekomen stuk 2
 4. Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
  - Belegvel
  - Memo
  - Bijlage brief
 5. Praktische werkafspraken stemverhouding
  - belegvel
 6. Voorstel gebiedsadviescommissies RP en KW
  A. Instellingsbesluiten gebiedsadviescommissies
  - Belegvel
  - Instellingsbesluit Krimpenerwaard
  - Instellingsbesluit Reeuwijkse Plassen
  B. Reglementen van orde vergaderingen gebiedsadviescommissies
  - Belegvel
  - Reglement Krimpenerwaard
  - Reglement Reeuwijkse Plassen
  C. Leden en voorzitters gebiedsadviescommissies
  - Belegvel
 7. Wijziging mandaat- en volmachtbesluit
  - Belegvel
  - Besluit mandaat en volmacht
  - Mandaatlijst
  - Volmachtlijst
 8. Taak en rol van gebruikersoverleggen
  - Belegvel
 9. Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard, fase 2
  - Belegvel
  - Financile paragraaf

Geheim deel

 1. Uittreding Alphen aan den Rijn

Vervolg regulier deel

 1. Rondvraag en sluiting

Hieronder vindt u de stukken van de vergadering van 18 december 2014

Agenda AB Groenalliantie 18 december (12.30 - 14.00 uur)

 1. Opening
 2. Besluitenlijst 16 oktober
  - besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  - Overzicht en mededelingen
  - Ingekomen stukken
 4. Normenkader rechtmatigheid
  - belegvel en normenkader
 5. Begroting 2015
  - belegvel
  - notitie compartimentering
  - ontwerpbegroting
 6. Eerste begrotingswijziging
  - belegvel en bijlage
 7. Verordeningen:
  - Financiele verordening: belegvel en verordening
  - Controleverordening: belegvel en verordening
 8. Financile nota's:
  - Reserves & voorzieningen: belegvel en nota
  - Treasurystatuut:belegvel en statuut
  - Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen:belegvel en nota
  - Weerstandsvermogen:belegvel en nota
 9. Besluiten aanvaarding rechten en plichten Groenalliantie
  - Niet registergoederen: belegvel,overeenkomst KW-GA en overeenkomst RP-GA
  - Registergoederen: belegvel, perceelkaart KW, perceelkaart RP, perceellijst KW en perceellijst RP
 10. Mandaat en volmacht Algemeen Bestuur
  - Belegvel, besluit, mandaatlijst en volmachtlijst
 11. Gebiedsadviescommissies Groenalliantie
  - Belegvel, bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
 12. Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur
  - Belegvel en reglement
 13. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  - Belegvel, bijlage 1 en bijlage 2
 14. Archief
  - Archiefverordening: belegvel en verordening
  - Besluit Informatiebeheer: belegvel en besluit
 15. Verzoek GS Zuid-Holland verlenging termijn wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m. herindeling Krimpenerwaard
  - belegvel en bijlage
 16. Zakelijk recht drie mantelbuizen en schakelkast Krimpenerhout
  - Belegvel, bijlage 1, bijlage2, bijlage3, bijlage4 en bijlage5
 17. Advies blauwalgenproblematiek Surfplas Krimpenerhout
  - Belegvel en rapport
 18. Investeringen Speelpolders
  - Belegvel en financile paragraaf
 19. Verkenning Fluisterbootroutes
  - Belegvel en rapport
 20. Verfijnmaziging wandelroutenetwerk Gouwe Wiericke
  - belegvel
 21. Verlenging dienstveleningsovereenkomst Provincie Zuid-Holland
  - Belegvel, bijlage 1, bijlage2, bijlage3 en bijlage4
 22. Oplossing aanbestedingsvraagstuk
  - Belegvel, bijlage 1, bijlage2, bijlage3, bijlage4, bijlage5, bijlage6, enkbuiten bijlage7
 23. Rondvraag en sluiting