Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Vergaderstukken 2018:

Donderdag 5 juli 2018, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 9.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1.   agenda
2.   aanwijzing voorzitter
3.   besllijst AB ZWD 7-12-17
4.0 voordracht jaarstukken 2017 ZWD
4.1 jaarstukken 2017 ZWD
4.2 accountantsrapport
4.3 accountantsverklaring
4.4 reactie DB
5.0 voordracht liquidatieplan
5.1 liquidatieplan
5.2 convenant Grevelingen
5.3 bestuurlijke afspraken verdeling vermogensbestanddelen
5.4 overzicht verdeling vermogensbestanddelen
6.0 voordracht intrekken algemene verordening en legesverordening ZWD
6.1 besluit intrekken verordeningen


Donderdag 5 juli 2018, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang 9.55 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.
1.   agenda
2.   besllijst AB GREV 7-12-17
3.0 voordracht jaarstukken 2017 GREV
3.1 jaarstukken 2017 GREV
3.2 accountantsrapport
3.3 accountantsverklaring
3.4 reactie DB

  

Vergaderplanning en vergaderstukken 2017:

Donderdag 7 december 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 11.10 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.
1.   agenda
2.   besl.lijst AB 7 juli 2017
3.   ingekomen stukken & mededelingen
3.1 bijlage (verslag NRAC) 
4.   normenkader rechtmatigheid 2017 
5.   najaarsrapportage 2017
5.1 bijlage najaarsrapportage 2017
5.2 derde begrotwijz 2017
7.   uittredingsvoorwaarden Zeeland
7.1 brief Zeeland
8.   beëindiging erfpacht

Donderdag 7 december 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang 11.00 uur; plaats Rondeel Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1.  agenda
2.  besl.lijst AB 6 juli
3.  normenkader rechtmatigheid 2017

Donderdag 6 juli 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 9.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1     agenda
2     besllijst AB 9-12-2016
2.1  besllijst AB 13-4-2017
3     voordracht jaarstukken 2016
3.1  jaarstukken 2016
3.2  accountantsverklaring
3.3  accountantsrapport
3.4  reactie DB
4     voordracht 2e begrot.wijz. 2017
4.1  2e begrot.wijz. 2017
5     voordracht PB 2018
5.1  PB 2018
6     voordracht eindrapp. Berenschot
6.1  eindrapportage Berenschot
7     voordracht voortgang ZOG II
7.1  voortgangsrapp. ZOG II
8     voordracht voortgangsrapp. ZOH
8.1  voortgangsrapp. ZOH
8.2  samenwerkingsovk. Landschapstafel
8.3  verzonden brief minsterie I&M
9     voordracht 2e wijziging GR
9.1  wijzigingsbesluit
9.2  toelichtings wijzigingsbesluit
9.3  huidige regeling
9.4  gewijzigde regeling
10   voordracht kustpact
10.1 kustpact
11   voordracht windturbines WPH II 
 

Donderdag 6 juli 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang 11.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1    agenda
2    besllijst AB 9-12-2016
3    voordracht jaarstukken 2016
3.1 jaarstukken 2016
3.2 accountantsverklaring
3.3 accountantsrapport
3.4 reactie DB


Donderdag 13 april 2017
, korte extra AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta,
aanvang 11.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1.   agenda: 
2.   Inspiratiecentrum Grevelingen
3.   Inspiratiecentrum Grevelingen - tijdelijke exploitatie
3.1 bijlage  
4.   recreatiestrand Herkingen 
4.1 bijlage

 
Archief vergaderingen Zuidwestelijke Delta